Thực hiện Nhận diện Thương hiệu Nhà máy, tường công trình

Một số công trình đã thực hiện